All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

संचालक मंडळ

अ) मुख्य कार्यालय

.क्र नांव व पद कर्तव्य
1.   श्री.पंकज कुमार,भाप्रसे.,

व्यवस्थापकीय संचालक

भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असून ते सक्षम प्राधिकारी

म्हणून कर्तव्यात आहेत.

2.   श्री.आर.ए.बेद,

महाव्यवस्थापक

(अतिरिक्त कार्यभार)

1)     व्यवस्थापकीय संचालक मुख्यालयाच्या बाहेर असल्यास महामंडळाच्या कामकाजावर निरिक्षण,मार्गदर्शन आणि कंट्रोल.

2)     प्रादेशिक व्यवस्थापक/जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या कामकाजावर, प्रगतीवर देखरेख करणे त्यांना मदत करणे.

3)     पात्र अनुसूचित जाती नवबौध्द यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी नवीन योजना/प्रकल्प तयार करणे.

4)     महामंडळामार्फत होणाया योजनांचे मुल्यांकन करणे त्यावर देखरेख ठेवणे.

5)     वसुलीकरीता शिबीर आयोजित करुन लाभार्थ्याकडून थकित रक्कम वसुल करणे.

6)     व्यवस्थापकीय संचालकांना धोकरणात्मक  निर्णयाकरिता मदत करणे.

7)     व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिलेली कामे करणे.

 

3.   श्रीमती एस.एस.भोसले,

उपमहाव्यवस्थापक

(प्रशासन)

 

व्यवस्थापकीय संचालकांना आस्थापनाबाबत मदत करणे त्यापैकी खालील बाबीचा अंतर्भाव आहे.

1)     अधिकारी/कर्मचायांची भरती करण्यासाठी योग्य उमेदवारांची यादी सेवायोजन कार्यालय समाजकल्याण कार्यालयाकडून मागविणे निवड समितीमध्ये मदत करणे.

2)     जिल्हा व्यवस्थापकांच्या अर्जित रजा, किरकोळ रजा, इेच्छिक रजा, प्रसुती रजा विशेष रजा मंजूर करणे.

3)     कर्मचायांचे सेवापुस्तक तयार करुन ती अद्यावत ठेवणे.

4)     सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल जतन करुन ठेवणे.

 

5)     महामंडळाच्या कर्मचायांची जेष्ठता यादी तयार करणे सबंधितास पाठविणे.

6)     व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिलेले अधिकाराचा वापर करणे. (अतिरिक्त कारभारासाठी बेसिक ग्रेड पे च्या 5 टक्के अतिरिक्त वेतन मंजूर करणे, () संचालक मंडळाने मंजूर केल्याप्रमाणे जिल्हा व्यवस्थापकास मोटार सायकलचे कर्ज मंजूर करणे, () अधिकारी/कर्मचारी रजेवर असल्यास स्थानिक व्यवस्था करणे.

7)     व्यवस्थापकीय संचालकांना शिस्तभंगाची कार्यवाही संबंधी मदत करणे. () एखाद्या कर्मचायाच्या विरोधात  प्रथम दर्शनी गुन्हा आढळल्यास विभागीय चौकशी सुरु करणे, () विभागीय चौकशी अधिकायाची नियुक्ती करणे, () चौकशी अधिकायांचा अहवाल सादर करणे.

8)     कार्यालयीन कामासाठी स्टेशनरी पुरविणे.

9)     स्टेशनरी, फर्निचर विकत घेण्याकरीता प्रशासकिय मंजूरी घेवून तसे संबंधितांना कळविणे.

10)   कार्यालयीन कामासाठी जागा भाडयाने घेणे त्याची मंजूरी व्यवस्थापकीय संचालकांकडून घेवून तसे संबंधित जल्हयास कळविणे.

11)   प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या बैठकीचे इतिवृत्त कळविणे आणि त्यावर संबंधित अधिकायांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मिळविणे.

12)   निरनिराळया पाक्षिकामध्ये जाहिरात मंजूर करुन कळविणे.

13)   संगणकाची देखभाल करणे.

14)   महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवासाकरिता सदनिका घेणे.

15)   चतुर्थश्रेणी कर्मचायांना शासन नियमानुसार गणवेष घेणे.

16)   प्रादेशिक व्यवस्थापक/जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयाचे निरिक्षण करणे.

17)व्यवस्थापकीय संचालकांनी कार्यालयाचे केलेल्या निरिक्षणावर अधिकारी/कर्मचायांकडून अनुपालन अहवाल घेणे.

18)   लेखा परिक्षणाचा अनुपालन अहवाल घेणे.

19)   महामंडळाचे वाहनावर देखरेख ठेवणे.

20)   प्रादेशिक व्यवस्थापकांची मासिक दैनंदिनी तपासणे.

21)   मासिक बैठकीचे इतिवृत्त घेणे.

22)   व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिलेली इतर कामे

 

4.   श्री.एस.एल.गायकवाड,

उपमहाव्यवस्थापक(प्र-1)

 

1. योजनांचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.

2. प्रादेशिक व्यवस्थापकांकडून प्राप्त झालेल्या निरनिराळया योजनांच्या प्रकरणाची छाननी करणे.

3. अनुसूचित जातीच्या लोकांचा समुह प्रकल्प तयार करणे.

4. प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या अधिकारामध्ये येत असलेल्या योजना मंजूर करणे.

5. सांख्यिकीय  माहिती तयार करणे.

6. भारत सरकार/महाराष्ट्र शासन यांचेशी पत्रव्यवहार करणे.

7. बँक इतर आर्थिक संस्थेशी समन्वय ठेवणे.

8. प्रादेशिक व्यवस्थापक/जिल्हा व्यवस्थापक यांचे योजना राबविणेबाबत देखरेख ठेवणे.

 

5.   श्री.डी.जी.नाखवा,

उपमहाव्यवस्थापक(प्र-2)

1. योजनांचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.

2. प्रादेशिक व्यवस्थापकांकडून प्राप्त झालेल्या निरनिराळया योजनांच्या प्रकरणाची छाननी करणे.

3. अनुसूचित जातीच्या लोकांचा समुह प्रकल्प तयार करणे.

4. प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या अधिकारामध्ये येत असलेल्या योजना मंजूर करणे.

5. सांख्यिकीय  माहिती तयार करणे.

6. भारत सरकार/महाराष्ट्र शासन यांचेशी पत्रव्यवहार करणे.

7. बँक इतर आर्थिक संस्थेशी समन्वय ठेवणे.

8. प्रादेशिक व्यवस्थापक/जिल्हा व्यवस्थापक यांचे योजना राबविणेबाबत देखरेख ठेवणे.

 

6.   श्री.डी.जी.नाखवा,

उपमहाव्यवस्थापक(प्र-3)

 

1. योजनांचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.

2. प्रादेशिक व्यवस्थापकांकडून प्राप्त झालेल्या निरनिराळया योजनांच्या प्रकरणाची छाननी करणे.

3. अनुसूचित जातीच्या लोकांचा समुह प्रकल्प तयार करणे.

4. प्रादेशिक व्यवस्थापकांच्या अधिकारामध्ये येत असलेल्या योजना मंजूर करणे.

5. सांख्यिकीय  माहिती तयार करणे.

6. भारत सरकार/महाराष्ट्र शासन यांचेशी पत्रव्यवहार करणे.

7. बँक इतर आर्थिक संस्थेशी समन्वय ठेवणे.

8. प्रादेशिक व्यवस्थापक/जिल्हा व्यवस्थापक यांचे योजना राबविणेबाबत देखरेख ठेवणे.

 

7.   श्री.डी.बी.शिंदे,

उपमहाव्यवस्थापक(वित्त)

 

1. महामंडळाच्या लेख्यांचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.

2. भारत सरकार/महाराष्ट्र शासनाकडून मिळणाया निधीवर योग्य  देखरेख ठेवणे.

3. शासनाकडून मिळणाया निधीची राष्ट्रीयकृत बँक, वित्तीय संस्था इत्यादीमध्ये गुंतवणूक करणे.

4. प्रादेशिक कार्यालय/जिल्हा कार्यालयाचे निरीक्षण करणे.

5. मुख्यालयातील सर्व खात्यांच्या खर्चाचे हिशेब ठेवणे.

6. भविष्य निर्वाह निधी खात्याचा हिशोब ठेवणे.

7. महालेखाकार यांच्या अहवालावरुन सार्वजनिक उपक्रम समितीशी देखरेख ठेवणे.

8. महामंडळाचे देयक अदा करणे.

9. महामंडळाच्या लेख्याचे निरीक्षण करणे.

10.    व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिलेली इतर कामे.

 

8.     श्रीमती विद्या पोंदकुळे,

अंतर्गत लेखा परिक्षक,

(प्रतिनियुक्तीवर)

1. कार्यालयाचे लेखा निरिक्षण परिक्षण करणे.

2. व्यवस्थापकीय संचालकांना सविस्तर लेख्याबद्दलचा अनुपालन अहवाल देणे.

3. कर्ज/अनुदानाबाबतची वस्तुस्थितीची माहिती व्यवस्थापकीय संचालकांना देणे.

4. व्यवस्थापकीय संचालकांनी वेळोवेळी दिलेली कामे करणे.

 

9.     श्रीमती व्ही.ए.जाधव,

उपमहाव्यवस्थापक (वसुली) श्री.आर.एन.कटके,

उपमहाव्यवस्थापक(वसुली)

(प्रतिनियुक्तीवर)

1. वसुली चांगली होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा कार्यालयांना सूचना देणे

2. प्रभावी वसुली होण्याकरिता जिल्हा कार्यालयांना ठोस उपाययोजना राबविण्याकरिता परिपत्रके निर्गमित करणे.

3. मुख्य कार्यालयात जमा झालेली वसुली राष्ट्रीय महामंडळांना पाठविणे.

4. व्यवस्थापकीय संचालकांनी वेळोवेळी दिलेली कामे करणे.

10.     श्री.डी.ए.कामत

कंपनी सचिव

(मानधन तत्वावर)

1. कंपनी रजिस्ट्रेशनची देयके तयार करणे, कंपनीच्या (शेअर्स) भागाचे वाटप करणे.

2. कंपनीच्या भागाची (शेअरीची) वाढ झाल्यांस कंपनी रजिस्टारला कळविणे.

3. कंपनीचे शेअर्स  सर्टीफिकेटस देणे.

4. कंपनीच्या शेअर बुकचे निरिक्षण करणे.

5. रजिस्ट्रारकडे चार्जेस जमा करणे.

6. कंपनीच्या व्यवहारासंबंधी वैधानिक घोषणा करणे.

7. वार्षिक प्रपत्र तयार करुन त्यावर सही करणे.

8. रजिस्ट्रार कंपनीच्या सभासदांना वार्षिक प्रपत्राचे निरिक्षण करुन देणे.

9. संचालकांना कंपनी व्यवहाराचे निरिक्षण करुन देण्यास परवानगी देणे.

10.   डायरेक्टरच्या अमर्यादित दायित्वाची जाण संबंधितांना करुन देणे.

11.   कंपनीचे समापन करतेवेळी त्याबाबत निवेदन करण्याकरिता मदत करणे.

12.   कंपनी कायदा अधिनियम 1956 अंतर्गत आवश्यक  रजिस्टर ठेवणे.

13.   बोर्ड मिटींग वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठविणे.

 

11.     श्रीमती एम.एच.देठे,

सहा.महाव्यवस्थापक

(प्रशासन)

 

1.     उपमहाव्यवस्थापक(प्रशासन) यांना मदत करणे.

2.     उपमहाव्यवस्थापक(प्रशासन) यांनी दिलेली कामे करणे.

3.     उपमहाव्यवस्थापक(प्रशासन) व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दिलेली कामे करणे.

 

12.     श्रीमती एस.बी.जाधव,

सहा.महाव्यवस्थापक

(वित्त व लेखा)

सहाय्यक महाव्यवस्थापक(लेखा)

1.     मासिक खर्चाचे प्राप्तीचे प्रपत्र तपासणे.

2.                   प्रादेशिक विभाग मुख्यालयाचे तेरीज पत्राकाचे एकत्रीकरण करणे.

3.     बँकेशी ताळमेळ ठेवणे.

4.     मुख्यालयातील कॅशियर, लेखा सहाय्यक यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे त्यांचेकडून तेरीजपत्रक/लेखे लिहून घेणे.

सहाय्यक महाव्यवस्थापक(वित्त)

1.     भांडवली अर्थसकल्प तयार करणे.

2.     महालेखाकार यांचेकडून आलेल्या सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या अहवालातील शेयावर देखरेख करणे.

3.     महालेखाकार जनरल, वाणिज्य यांच्या लेखा परिक्षणाची छाननी करणे.

4.     वेतन फरक प्रवास देयके भविष्य निर्वाह निधी खात्यावर देखरेख ठेवणे.

5.     सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या अहवालाचे काम पाहणे.

6.     मुख्यालयाचे भविष्य निर्वाह, मासिक खर्चाचे विवरण पत्र यावर देखरेख ठेवणे.

13.     श्री.एन.एस.सावंत,

सहा.लेखाधिकारी (वित्त)

1.     मासिक वेतन पत्रक तयार करणे.

2.     मुख्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचे प्रवास देयके तयार करणे.

3.     अधिकारी/कर्मचारी यांचे रजाकालीन वेतन, पेन्श्न सहभागाचे देयके तयार करणे.

4.     अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैधानिक देयके तयार करणे.

5.     भविष्य निर्वाह आयुक्तांना पाठविण्याचे देयके दरमहा तयार करणे.

6.     महामंडळ सोडून गेलेल्या राजीनमा दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे बिल तयार करणे.

14.     श्रीमती आर.जी.सोनावले

कॅशियर

1.     मुख्यालयातील प्राप्ती खर्च यांना हिशोब ठेवणे.

2.     मुख्यालयातील प्राप्ती खर्च देयके तयार करुन बचत खाते, फिक्स डिपॉझिट याचा हिशोब ठेवणे.

3.     इतर कामे

 

15.     सहाय्यक 1.     विभागाने नेमून दिलेली कामे करणे.

2.     इतर कामे

16.     लिपिक टंकलेखक 1. विभागाने नेमून दिलेली कामे करणे, टायपिंग करणे,

2.     इतर कामे

17.     आवक-जावक 1. टपालीची नोंद घेणे

 

ब) प्रादेशिक व्यवस्थापक

अ.क्र. प्रादेशिक कार्यालय प्रादेशिक

व्यवस्थापकाचे नांव

दूरध्वनी क्रमांक कर्तव्य
1 मुंबई

 

श्री.आर.जी.राठोड 022-22023791 1.     महामंडळाकरीता प्रशिक्षण योजना मंजूर करणे राबविणे.

2.     जिल्हा व्यवस्थापकांच्या कामकाजावर देखरेख करणे.

3.     त्यांच्या विभागातील कामकाजाचे मुल्यांकन करणे.

4.     त्यांना अधिकार असलेल्या योजना मंजूर करणे.

5.     वसुलीचा प्रगती अहवाल घेणे.

6.     जिल्हा व्यवस्थापकांच्या कार्यालयाची तपासणी करणे.

7.     लेखा परिक्षण अहवालाचा अनुपालन अहवाल जिल्हा व्यवस्थापकांकडून घेणे.

8.     तक्रारीवर चौकशी करणे.

9.     अग्रणी बँकेचे जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीस हजर राहणे.

10.   बँकेशी समन्वय ठेवणे.

11.   जिल्हा नियोजन विकास परिषदेच्या बैठकीस हजर राहणे.

12.   जिल्हा स्तरावरील सल्लागार रिव्हयू समितीच्या बैठकीस हजर राहणे.

13.   योजनांचे मुल्यांकन करणे.

14.   अनुसूचित जातीच्या भागातील अर्जदारांची निवड करणे.

15.   टाय अप पध्दतीमध्ये येत असलेल्या समस्या सोडविणे.

16.   विशेष प्रकल्प असल्यास त्यावर देखरेख ठेवणे.

17.   जिल्हा व्यवस्थापकांना निधी उपलब्ध करुन देणे.

18.   व्यवस्थापकीय संचालकांनी वेळोवेळी दिलेली कामे करणे.

 

2 पुणे श्री.व्ही.डब्ल्यु.गोसावी

 

020-26126929
3 नाशिक

 

श्री.एम.डी.बारमासे

 

0253-2412168
4 औरंगाबाद

 

श्री.एस.एल.ऊईके

 

 
5 अमरावती

 

श्री.जे.एन.देवकते 0721-2662912
6 नागपूर

 

श्री.पी.बी.गेडाम 0712-2550210

क) जिल्हा व्यवस्थापक

अ.क्र जिल्हा कार्यालय जिल्हा

व्यवस्थापकाचे नांव

दूरध्वनी क्रमांक कर्तव्य
1 मुंबई शहर श्रीमती डी.डी.म्हात्रे 022-26599895 1.     कार्यालयात प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करणे.

2.     अर्जदाराच्या निवासस्थानी/ व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देणे.

3.     निरनिराळया बँकेत वेळोवेळी भेट देऊन कर्ज प्रकरणे सादर करणे ती मंजूर करुन घेणे.

4.     बँकेच्या कर्ज मंजूरीनंतर अर्जदाराला कळविणे.

5.     बीज भांडवल/अनुदान मंजूर करुन बँकेला पाठविण्या अगोदर वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे.

6.     प्रादेशिक व्यवस्थापकांना मासिक/तिमाही प्रगती अहवाल सादर करणे.

7.     जिल्हा नियोजन विकास परिषदेच्या बैठकीस हजर राहणे.

8.     बँकेच्या मासिक समन्वय समितीच्या बैठकीस हजर राहणे.

9.     कार्यालयीन कामकाज

10.   व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिलेली  इतर काम

 

2 मुंबई उपनगर श्रीमती डी.डी.म्हात्रे 022-26592640
3 ठाणे श्रीमती व्ही.डी.चव्हाण 022-25408478
4 पालघर श्रीमती आर.पी.पेडणेकर 02525-257997
5 रायगड श्रीमती पी.जी.जगताप 02141-224307
6 रत्नागिरी श्रीमती एस.जी.नाईक 02352-230957
7 सिंधुदुर्ग श्रीमती एस.जी.नाईक 02362228063
8 प्रा.का.पुणे श्रीमती एस.ए.बुरसे 020-26123929
9 पुणे श्री.एस.एल.कांची 020-26121295
10 सातारा श्री.एस.के.कदम 02162-239039
11 सांगली श्री.एस.आर.केसकर 0233-2325659
12 सोलापूर श्री.यु.बी.मोहिते, 0217-2317012
13 कोल्हापूर श्री.एस.एम.पवार 0231-2663853
14 नाशिक श्री.डी.एन.रोकडे 0253-2236410
15 धुळे श्रीमती एस.एन.कराड 02562-276143
16 जळगांव श्री.आर.बी.डोखे 0257-2262951
17 अहमदनगर श्री.व्ही.टी.विटकर 0241-2323814
18 नंदुरबार श्री.के.जी.जोपले 02564-210066
19 औरंगाबाद श्री.डी.डी.‍मोहिते 0240-2331833
20 बीड श्री.एम.ई.काकड 0242-222614
21 जालना श्री.एस.टी.बागुल 242-222614
22 लातूर श्रीमती बी.एस.गायकवाड 02382-245132
23 नांदेड श्री.एल.डी.चव्हाण 02462-265848
24 उस्मानाबाद श्री.एम.एन.कांबळे 02472-223487
25 परभणी श्री.एम.एम.माने 02452-220783
26 हिंगोली श्री.जी.एस.सोनावले 02456-223944
27 प्रा.का.अमरावती श्री.एस.ए.यावलीकर 0721-2662912  
28 अमरावती श्री.डी.एन.शिंदे 0721-2665993  
29 अकोला श्रीमती एम.एस.अवघाते 0724-2426621
30 यवतमाळ श्री.आर.एस.मनवर 07232-243394
31 बुलढाणा श्री.एम.एस.धांडे (अति.कार्यभार) 07262-242280
32 वाशिम श्री.एम.एस.धांडे 07252-231267
33 प्रा.का.नागपूर श्रीमती वाय.ए.सहारे 0712-2239910
34 नागपूर श्री.एस.जे.खोब्रागडे 0712-2523125
35 भंडारा श्रीमती एस.आर.म्हसकर 07184-252709
36 चंद्रपूर श्रीमती एम.पी.नेटे 07172-253549
37 गडचिरोली श्री.व्ही.आर.ठाकूर (अति.कार्यभार) 07132-222010
38 वर्धा श्री.एस.एस.बनसोडे 07152-243628
39 गोंदिया श्री.व्ही.आर.ठाकूर 07182-232947