All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

पुणे विभाग

प्रादेशिक कार्यालय,पुणे

प्रादेशिक व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा,
प्रा.का.पुणे- 411 001 दूरध्वनी क्र. 020- 26126929

जिल्हा कार्यालय,पुणे

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
424, मंगळवार पेठ,पुणे, जि.पुणे-411 011
दूरध्वनी क्र. 020-26121295

जिल्हा कार्यालय,सातारा

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 65,पालकर बिल्डींग, पहिला माळा,मल्हार पेठ,
जि.सातारा- 415 001
दूरध्वनी क्र. 02162-239039
फॅक्स- 239916

जिल्हा कार्यालय,सांगली

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड, रेल्वे क्रॉसिंग जवळ, संभाजी नगर,
जि.सांगली-416 516
दूरध्वनी क्र. 0233-2325659

जिल्हा कार्यालय,सोलापूर

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
दुसरा मजला, सात रस्ता, गव्हमेंट रेस्ट हाऊस जवळ,
जि.सोजापूर- 413 003
दूरध्वनी क्र. 0217-2317012

जिल्हा कार्यालय,कोल्हापूर

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
राजेश मोटर्स समोर, विचारे चाळ, 3रा मजला,
जि.कोल्हापूर-416 006
दूरध्वनी क्र. 0231-2663853,फॅक्स- 2539099