All for Joomla All for Webmasters
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
मुंबई
मुंबई
पुणे
नाशिक
औरंगाबाद
अमरावती
नागपूर
022-26202852 जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, जे.व्ही.पी.डी.स्कीम, मुंबई–49
020-26126929सेंट्रल बिल्डींग, दक्षिण बाजू, दुसरा माळा, प्रा.का.पुणे-411 001
0253-2412168बाफना बिल्डींग, शिवाजी नगर, आंबेडकर नगर जवळ, नासिक पुणे रोड, नाशिक-15
0240-2331833प्लॉट क्र.34, झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी, शहानूर मियाँ दर्गा रोड, औरंगाबाद-431 001
0721-2662912 विशेष पोलिस महासंचालक कार्यालयासमोर, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती-444 602
0712-25502103रा माळा, बडवाईक फर्निचर मार्ट, पंचशिल चौक, सिताबर्डी, नागपूर
स्थापना
१० जुलै, १९७८
महाराष्ट्र शासनाचा
अंगिकृत उपक्रम
सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य
कर्ज मागणी अर्ज

औरंगाबाद विभाग

प्रादेशिक कार्यालय,औरंगाबाद

प्रादेशिक व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
प्लॉट क्र.34,झंबीदा कॉर्नर, देवानगरी,
शहानूर मियाँ दर्गा रोड,
प्रा.का.औरंगाबाद- 431 001
दूरध्वनी क्र. 0240-23318338

जिल्हा कार्यालय,औरंगाबाद

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
सेक्टर क्र.41, प्लॉट क्र.24,टाऊन सेंटर,
सिडको राज पेट्रोल पंप मागे, जालना रोड,
जि.औरंगाबाद- 431 001
दूरध्वनी क्र. 0240-2486071

जिल्हा कार्यालय,परभणी

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला,
जि.परभणी-431 401
दूरध्वनी क्र. 02452-220783
दूरध्वनी क्र. 0240-23318338

जिल्हा कार्यालय,जळगांव

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
महाबळ, हातनूर कॉलनी,मायादेवी स्टॉपसमोर,
जि.जळगांव-425 001
दूरध्वनी क्र. 0257-2262951
दूरध्वनी क्र. 0253-2236410

जिल्हा कार्यालय,उस्मानाबाद

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
प्रशासकीय इमारत,तळमजला,
हज.उस्मानाबाद-431 501
दूरध्वनी क्र. 02472-223487

जिल्हा कार्यालय,नांदेड

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
शास्त्री नगर, गोरे बिल्डींग,टिळकनगर,
जि.नांदेड-431 602
दूरध्वनी क्र. 02462-265848

जिल्हा कार्यालय,जालना

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर,
जि.जालना-431 203
दूरध्वनी क्र. 242-222614

जिल्हा कार्यालय,नंदुरबार

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
टोकर तलाव रोड, नवीन जिल्हा परिषद समोर,
जि.नंदुरबार-425 412
दूरध्वनी क्र. 02564-210066
दूरध्वनी क्र. 0257-2262951
दूरध्वनी क्र. 0253-2236410

जिल्हा कार्यालय,लातूर

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
प्रशासकीय इमारत,तळमतला, उत्तर बाजू,
जि.लातूर-413 521
दूरध्वनी क्र. 02382-245132

जिल्हा कार्यालय,हिंगोली

जिल्हा व्यवस्थापक,

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या.,
रामकृष्ण लॉज जवळ,नाईक नगर,
जि.हिंगोली
दूरध्वनी क्र. 02456-223944410